27 lutego 2024


  Strona główna » Zadania SGP


STATUT STOWARZYSZENIA GEODETÓW POLSKICH

Rozdział I
Nazwa terenu działalności, siedziba władz i charakter prawny Stowarzyszenia

§ 1
Stowarzyszenie Geodetów Polskich, zwane dalej SGP lub Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, pozarządowym zrzeszeniem o charakterze naukowo-technicznym i zawodowym.

§ 2
Terenem działania SGP jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz Stowarzyszenia jest m.st. Warszawa.

§ 3
SGP posiada osobowość prawną.

§ 4
1. Terenowymi jednostkami organizacyjnymi SGP są oddziały.
2. Oddziały SGP mogą uzyskiwać osobowość prawną.
3. Zarząd Główny nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zobowiązań finansowych oddziałów posiadających osobowość prawną.

§ 5
Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 6
1. Zarząd Główny Stowarzyszenia używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku „Stowarzyszenie Geodetów Polskich”, a pośrodku „Zarząd Główny w Warszawie” oraz pieczątki podłużnej z napisem „Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich” z adresem.
2. Zarządy Oddziałów Stowarzyszenia używają pieczęci okrągłej z napisem w otoku „Stowarzyszenie Geodetów Polskich”, a pośrodku „Zarząd Oddziału w .......” oraz pieczątki podłużnej z napisem „Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w .......” z adresem.

§ 7
Stowarzyszenie może posiadać sztandar oraz odznaki: organizacyjną i honorowe, na podstawie uzyskanych zezwoleń.

§ 8
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.


  ZAWARTOŚĆ DZIAŁU
 »  Zmiana Statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia
 »  Majątek SGP
 »  Podstawowe terenowe jednostki organizacyjne
 »  Oddziały SGP
 »  Władze SGP
 »  Członkowie, ich prawa i obowiązki
 »  Cele i środki działania
 »  Nazwa terenu działalności, siedziba władz i charakter prawny Stowarzyszenia
e-mail: artur_warchol@o2.pl
31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 28 - tel. (012) 422-47-22 wew.34
Historia | Władze oddziału | Zadania | Koła | Jak wstąpić... | Składki | Kalendarz | Biuletyn | Publikacje | Egzaminy | Warto wiedzieć | Mapa
Copyright © 2003 - 2024 SGP o/Kraków